Sunday, 3 June 2012

ARTIKEL 1

  Disediakan Oleh : Mazni binti Mohamed


Journal of Science and Mathematics Educational, volume 2 Jun 2011, Pages 1-17/ISSN:2231-7368

PENGINTEGRASIAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK  DI KALANGAN GURU MATEMATIK DI DAERAH KOTA TINGGI.

PENGENALAN

Artikel ini adalah hasil penulisan Md. Nor Bakar dan Rashita A. Hadi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Kajian di dijalankan bagi mengetahui tahap pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik di kalangan guru Matematik. Tiga aspek telah dikaji bagi menjawab persoalan kajian ini iaitu tahap pengintegrasian ICT di kalangan guru Matematik, kesesuaian kursus ICT yang ditawarkan oleh pihak sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah kepada guru Matematik dan faktor-faktor yang menjadi penghalang kepada pengintegrasian komputer di kalangan guru Matematik.


KRITIKAN.

Merujuk kepada jurnal, tajuk yang dipilih adalah ringkas dan padat serta menggambarkan apa yang dikaji oleh penulis. Selain itu format tajuk ditulis dengan betul dimulai dengan ketua penulis diikuti nama institusi begitu juga bagi penulis kedua. Abstrak jurnal ini di tulis dengan padat dan ringkas di mana ianya tidak melebihi 200 perkataan. Selain itu di dalam abstrak terdapat tujuan dan tumpuan kajian, kaedah kajian serta penemuan atau hasil kajian serta turut dinyatakan kesimpulan dan rumusan penting kajian. Di samping itu abstrak turut diberikan dalam dwi bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan disertakan tiga kata kunci dengan format Normal, bersaiz 10 dan Justified yang diletakkan selepas abstrak. Kegunaan kata kunci ialah bertujuan untuk memudahkan pencarian maklumat. Manuskrip jurnal mengandungi bahagian-bahagian penting seperti Pengenalan, Kaedah, Keputusan, Perbincangan dan Rumusan tetapi tidak mengandungi Tinjauan Penulisan.Penulis memaparkan jadual-jadual yang berkaitan kajian dengan lengkap dan jelas.

Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di lihat dari dua aspek iaitu aspek pengajaran ianya digunakan sebagai alat persembahan dan demonstrasi manakala dari aspek pembelajaran ianya digunakan sebagai tutorial,latih tubi, penerokaan, aplikasi dan komunikasi. Kementerian Pelajaran telah membekalkan pelbagai kemudahan kepada guru-guru bagi tujuan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Namun daripada kajian yang telah dijalankan didapati penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik masih pada tahap yang rendah. Di antara halangan yang dikenalpasti ialah guru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam ICT. Selain itu kursus-kursus ICT di kalangan guru-guru Matematik adalah amat terhad sedangkan pelbagai kaedah komputer dapat digunakan dalam mata pelajaran ini.
Objektif kajian ini ialah mengetahui tahap guru melaksanakan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik, mengenalpasti kesesuaian kursus pembangunan profesionalisme berkaitan dengan bidang ICT yang ditawarkan kepada guru Matematik oleh pihak sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah dan mengenalpasti masalah yang menjadi halangan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik

Metodologi kajian yang digunakan ialah gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif di mana pengkaji menggunakan soal selidik dan temubual berstruktur. Bilangan sampel yang dipilih secara persampelan rawak ialah 30 orang bagi menjawab soal selidik , 3 orang daripada 30 orang tersebut dan 15 orang penyelaras makmal computer di pilih untuk temubual berstruktur. Responden dipilih daripada beberapa buah sekolah di daerah Kota Tinggi, Johor.

Daripada kajian yang dijalankan didapati guru-guru jarang menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran dan masih cenderung menggunakan kaedah pengajaran secara tradisional.Antara halangan yang dihadapi oleh guru ialah bilangan komputer yang tidak mencukupi, gangguan talian internet, masa pengajaran yang tidak mencukupi, kurang bantuan teknikal, kurang kemahiran ICT.


  Hasil dapatan ini sebahagiannya menyamai dapatan kajian yang dijalankan oleh Jones (2004). Penulis mendapati bahawa tujuh halangan yang wujud semasa pengintegrasian ICT dalam pengajaran ialah guru kurang berkeyakinan semasa pengintegrasian (21.2% responden), kurang capaian terhadap sumber (20.8%), kekurangan masa untuk membuat pengintegrasian (16.4%), kurang latihan yang efektif (15.0%), menghadapi masalah teknikal semasa perisian digunakan (13.3%), kurang capaian individu semasa penyediaan bahan pengajaran (4.9%) dan usia guru (1.8%).Kesimpulannya, penggunaan ICT yang rendah dalam pengajaran dan pembelajaran bukanlah disebabkan faktor dalaman guru-guru tetapi disebabkan faktor luaran seperti kemudahan yang tidak sempurna, kekurangan latihan serta perkhidmatan dan bantuan teknikal yang kurang memuaskan.

ARTIKEL 2


Penggunaan Koswer PPSMI Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Matematik Di Empat Buah Sekolah Kebangsaan Di Seremban.


PENGENALAN


Kajian ini telah dijalankan oleh Abdul Razak Bin Idris dan Saidanorlaili Binti Ali Fakulti Pendidikan Univeristi Teknologi Malaysia. Objektif kajian ini ialah mengenalpasti tahap penggunaan koswer PPSMI dalam P&P matematik di kalanganguru-guru Matematik, mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan koswer PPSMI dalam P&P matematik di kalangan guru-guru Matematik dan mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru Matematik apabila menggunakan koswer PPSMI dalam P&P matematik.

KRITIKAN

Kementerian Pelajaran Malaysia telah membekalkan koswer PPSMI bagi pengajaran Matematik bermula pada tahun 2003 bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Merujuk kepada jurnal tajuknya dapat memberikan gambaran tentang yang kajian yang dijalankan. Format penulisan adalah tepat, dimulai dengan ketua penulis diikuti nama institusi begitu juga bagi penulis kedua.  Abstrak jurnal ini di tulis dengan  padat dan ringkas di mana ianya tidak melebihi 200 perkataan. Di dalam abstrak terdapat tujuan dan tumpuan kajian,  kaedah kajian serta penemuan atau hasil kajian serta  turut dinyatakan kesimpulan dan rumusan penting kajian. Di samping itu abstrak turut diberikan dalam dwi bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris  dan disertakan tiga  kata kunci dengan format  Normal, bersaiz 10 dan Justified yang diletakkan selepas abstrak. Penulisan ilmiah  mengandungi bahagian-bahagian  dan bab-bab penting yang terdiri daripada Pengenalan, Kaedah, Keputusan, Perbincangan  dan Rumusan tetapi tidak mengandungi Tinjauan Penulisan.

Kajian yang dijalankan adalah berbentuk deskriptif  dengan menggunakan soal selidik bagi mendapatkan data. Sampel kajian terdiri daripada 40 orang guru Matematik dari empat buah sekolah di Seremban. Instrument kajian yang digunakan ialah satu set soal selidik yang terdiri dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A adalah maklumat peribadi guru seperti bangsa, jantina, umur, kelulusan akademik, keputusan Bahasa Inggeris peringkat SPM, pengalaman mengajar dan juga kursus ETeMS. Manakala Bahagian B adalah penyataan soal selidik yang berkaitan dengan penggunaan koswer PPSMI dalam P&P matematik, faktor-faktor yang mendorong guru-guru matematikmenggunakan koswer dan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru apabila menggunakan koswer tersebut.

Dapatan kajian  menunjukkan kebanyakan guru telah mengikuti kursus berkaitan pengendalian koswer seperti  Kursus Orientasi Kurikulum Sains dan Matematik bagi sekolah rendah dan menengah, latihan profisiensi bahasa Inggerismelalui Kursus 2 Days On-Site dan 5 Days Full Immersion dan Latihan ICT untuk pengoperasian perkakasan notebook dan LCD. Kursus-kursus amat membantu guru dalam penggunaan koswer. Namun terdapat beberapa masalah yang dihadapi guru seperti masalah pengendalian peralatan ICT dan pengajaran Matematik sukar diikuti oleh pelajar kerana kandungan koswer yang tidak mesra pengguna. Kesimpulannya kebanyakan guru di empat sekolah di Seremban menggunakan koswer tetapi tahap penggunaannya adalah sederhana.

ARTIKEL 3

Di Sediakan Oleh : Rumaizah binti Omar


www.ukm.my/.../JPendidikan32/Jpend32[09].pdf

ICT dalam Pendidikan:
Prospek dan Cabaran dalam Pembaharuan Pedagogi


PENGENALAN

Jurnal pendidikan ini adalah hasil penulisan Robiah Sidin dan Nor Sakinah Mohamad di dalam Jurnal Pendidikan 32 (2007) 139-152. Tujuan Kajian ini dibuat untuk mengenal pasti satu kaedah mengajar yang sesuai untuk mempromosikan budaya dan kemahiran ICT di kalangan pelajar sekolah. Ia dianggap sebagai alternatif untuk kaedah tradisional yang berpusatkan guru.. Satu kajian kuasi eksperimen telah dilakukan untuk melihat kesan pencapaian ke atas pembelajaran subjek komputer yang diajar dengan kaedah perantis (pendekatan konstruktivisme) berbanding dengan kaedah tradisional (pendekatan tingkah laku)

KRITIKAN

Dalam era globalisasi yang berpaksikan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), pembangunan pendidikan mementingkan pembudayaan dan penguasaan ICT di kalangan pelajar. Perubahan harus berlaku dalam sistem mengajar dan belajar di bilik-bilik darjah yang mana pendekatan konstruktivisme adalah digalakkan kerana ia dapat memupuk minat serta menggalakkan pelajar lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran di samping menerapkan amalan pembelajaran sepanjang hayat.

Kajian yang menggunakan pengajaran berunsurkan pendekatan konstruktivisme telah dijalankan di sebuah sekolah di Bentong, Pahang. Kajian ini dibuat untuk mengenal pasti satu kaedah mengajar yang sesuai untuk mempromosikan budaya dan kemahiran ICT di kalangan pelajar sekolah. Eksperimen ini melibatkan dua kumpulan pelajar yang homogenus iaitu kumpulan rawatan diajar subjek literasi komputer bertajuk pembinaan laman web, mengikut kaedah perantis, manakala kumpulan kawalan ialah kumpulan pelajar diajar dengan kaedah tradisional yang banyak menjurus kepada prinsip-prinsip tingkah laku iaitu pelajar diberi nota serta menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh guru satu persatu. Kajian kuasi eksperimen ini dilakukan di dua buah kelas tingkatan dua di sebuah sekolah menengah. Tajuk pengajaran yang dipilih ialah pembinaan laman web dalam subjek literasi komputer. Kumpulan kawalan terdiri daripada 24 orang yang diajar dengan kaedah tradisional, manakala kumpulan rawatan pula terdiri dari 25 orang yang diajar dengan kaedah perantis

Merujuk kepada jurnal, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan ke atas pencapaian pelajar yang diajar dengan dua kaedah ini. Hasil tugasan pelajar yang diajar dengan kaedah perantis adalah lebih baik dari sudut reka bentuk, susun atur, pilihan warna serta semua pautannya berfungsi.

Justeru, penyelidik mengesyorkan agar perubahan dibuat dalam sistem pedagogi agar konsisten dengan teori pembelajaran konstruktivisme dan diterapkan semasa latihan perguruan lagi. Penyelidikan yang menyeluruh dan berterusan juga perlu dibuat terhadap keberkesanan pendekatan konstruktivisme agar kesan pembudayaan ICT di kalangan generasi muda berlaku secara berkesan dan berpanjangan.

Bilangan perkataan yang digunakan  tidak terlalu panjang serta mudah untuk difahami, ringkas dan bermaklumat. Tajuk yang panjang terlalu bersifat ‘deskriptif’dan tidak perlu sama sekali (Ahmad Mahdzan Ayob,1985). Penyelidik hanya memperkenalkan nama  tetapi tidak menyatakan butiran fakulti dan institusi.

Sebagai kesimpulannya, jurnal ini ditulis secara akademik. Penulis berpendapat penulisan dan kajian yang dibuat amat menarik dan boleh menggalakkan para penyelidik akan datang meneruskan kesinambungannya bagi melihat kesahihan hubungan di antara pengintegrasian ICT dengan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembaca dapat memahami penulisan tersebut melalui jalan cerita yang baik. Idea utama yang ingin disampaikan iaitu untuk melihat kesan pencapaian ke atas pembelajaran subjek komputer yang diajar dengan kaedah perantis (pendekatan konstruktivisme) berbanding dengan kaedah tradisional (pendekatan tingkah laku)  melalui kuasi eksperimen.  Jurnal tersebut mempunyai perkara-perkara berikut: i. Nama Jurnal ii. Tajuk Artikel iii. Ada bilangan/volume iv. Ada tahun terbit v. Ada halaman.

ARTIKEL 4

Di sediakan Oleh ;
Zanariah binti Mohd Idris

ARTIKEL 5

Disediakan Oleh :
Zanariah binti Mohd Idris

Saturday, 2 June 2012

KAJIAN TINJAUAN 2